SPIJKERS & VAN BRUMMELEN

 ASSESSMENTS - LOOPBAANPSYCHOLOGIE - COACHINGPrivacyverklaring

Spijkers & van Brummelen, gevestigd aan Jan Frederik Vlekkeweg 10-06, 5026 RJ Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

https://www.spijkers-vanbrummelen.nl/ 

Jan Frederik Vlekkeweg 10-06 

5026 RJ Tilburg 

0132040175 

Margriet van Brummelen is de Functionaris Gegevensbescherming van Spijkers & van Brummelen. Zij is te bereiken via margriet@spijkers-vanbrummelen.nl. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Spijkers & van Brummelen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Voor- en achternaam 

- Geboortedatum 

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Spijkers & van Brummelen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: 

- burgerservicenummer (BSN) 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Spijkers & van Brummelen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

- Om goederen en diensten bij u af te leveren 

- Spijkers & van Brummelen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Spijkers & van Brummelen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:  

Personalia > Bewaartermijn: 2 jaar > Reden: administratieve redenen en wettelijke verplichtingen

Adres > Bewaartermijn: 2 jaar > Reden: administratieve redenen en wettelijke verplichtingen

E-mailadres > Bewaartermijn: 2 jaar > Reden: administratieve redenen en wettelijke verplichtingen

BSN > Bewaartermijn: 2 jaar > Reden: administratieve redenen en wettelijke verplichtingen

Delen van persoonsgegevens met derden 

Spijkers & van Brummelen deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Spijkers & van Brummelen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Spijkers & van Brummelen uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Spijkers & van Brummelen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Spijkers & van Brummelen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar margriet@spijkers-vanbrummelen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Spijkers & van Brummelen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Spijkers & van Brummelen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via margriet@spijkers-vanbrummelen.nl

E-mailen
Bellen